Polityka prywatności oraz regulamin ogólny korzystania z portalu internetowego www.pgkutno.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: "Regulamin") określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako: "Użytkownicy") z portalu internetowego (dalej jako: "Portal").
 2. Wydawcą Portalu jest Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łodzi, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036202, NIP 7750022535, REGON 610201858, (dalej jako: "Usługodawca"). Portal umieszczony jest w domenie pgkutno.pl pod adresem URL: http://www.pgkutno.pl.
 3. Za pośrednictwem Portalu Usługodawca świadczy usługi polegające w szczególności na:
  • dostępie do informacji (artykuły, zdjęcia, filmy) zamieszczanych na jego stronie,
  • możliwości skorzystania z usług dostępnych w Portalu.

II. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu oraz zasady dostępności

 1. Połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe).
 2. Zastosowanie przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 3. Oprogramowanie umożliwiające czytanie plików: PDF, mp3, Flash.
 4. Rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024x768.
 5. Usługi udostępniane w Portalu mogą mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny. Nadto korzystanie z konkretnych usług udostępnionych w Portalu może wymagać rejestracji użytkownika.

III. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór techniczny zapewniajacy poprawność działania Portalu. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  • jakiekolwiek szkody związane z naruszeniem praw osób trzecich a powstałe w związku z korzystaniem z Portalu przez Użytkowników,
  • szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Portalu,
  • skutki decyzji podjętych przez Użytkowników na podstawie informacji publikowanych w Portalu zwłaszcza o charakterze poradnikowym lub eksperckim,
  • niewłaściwe funkcjonowanie stron internetowych osób trzecich łączonych przez odsyłacze (linki).

IV. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik korzystając z Portalu zobowiązany jest w szczególności do:
  • działania zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu,
  • nie naruszania praw osób trzecich,
  • korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania
  • korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników jak i dla Usługodawcy z poszanowaniem ich dóbr osobistych i przysługujących im praw.

V. Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów należą do Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących i podlegają ochronie prawnej a w szczególności dotyczą:
  • utworów literackich, publicystycznych, naukowych, fotograficznych, muzycznych, znaków towarowych, baz danych i innych wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503); ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.z 2003r nr 119,poz1117 z późn. zm).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości Dostawca zastrzega, że bez jego zgody dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione a osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Portalu lub ma wątpliwości co do dopuszczalnego korzystania z tych treści powinna skontaktować się z Dostawcą.
 3. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 4. Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Dostawcy lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości, w tym także zakaz rozpowszechniania udostępnianych w Portalu aktualnych artykułów. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 5. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: pgkutno@arrk.pl.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane na adres e-mail: pgkutno@arrk.pl i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub nazwa (dla podmiotów instytucjonalnych); przedmiot reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Dostawcę w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji (zawierającej dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym).
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: pgkutno@arrk.pl.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie Portalu.
 4. Dostawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia w Regulaminie na stronie Portalu.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?