Aktualności

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na TransFormation.doc

Admin 2015-05-07 16:00 Kategoria: Dotacje

Powiększ

Rozpoczynamy drugi nabór kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne kursy dla doktorantów i młodych naukowców z zakresu umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, finansowanych w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami.”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, kształcące doktorantów oraz instytuty naukowe / badawcze wspierające młodych naukowców do drugiego naboru kandydatów na dwutygodniowe zagraniczne szkolenia z umiejętności miękkich w czołowych ośrodkach akademickich na świecie.

W ramach programu sfinansowane zostaną kursy szkoleniowe oraz pokryte koszty przejazdu i pobytu w zagranicznych ośrodkach akademickich. Nabór ten stanowi uzupełnienie I-go etapu rekrutacji formalnej do udziału w przedmiotowych kursach realizowanych w ramach projektu systemowego Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami”.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach podziałania 1.1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Projekt zakłada bezpłatny udział 500 doktorantów/ młodych naukowców w szkoleniach w najlepszych ośrodkach akademickich z listy szanghajskiej w III i IV kwartale 2015 r.

I – typ szkolenia - dwutygodniowe, mające na celu wzmocnienie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości, a także umiejętności miękkich niezbędnych do współpracy z gospodarką, skierowane będzie do grupy 400 uczestników;

II – typ szkolenia - trzytygodniowe, w zakresie kompetencji miękkich oraz trenerskich umożliwiających przekazanie nabytych umiejętności dalej w polskim środowisku akademickim i poza nim, dedykowane do grupy 100 edukatorów.

Przeprowadzana rekrutacja dotyczyć będzie obu typów szkoleń.

Uczelnie / podstawowe jednostki organizacyjne uczelni/ instytuty naukowe/ badawcze proszone są o rozpowszechnienie informacji o prowadzonym drugim naborze.  Zainteresowanych kandydatów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia zapraszamy do składania swoich zgłoszeń do 17 maja 2015 r., za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z instrukcją zamieszczoną w serwisie MNiSW. Do pisma ogólnego XML na ePUAP kandydaci załączają:

 • formularz aplikacyjny (pobierz wzór)
 • kopię (skan) dokumentu potwierdzającego otwarty przewód doktorski/ oświadczenie o spełnieniu warunku bycia młodym naukowcem, zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2014 r. poz. 1620), wystawione przez jednostkę (uczelnię / instytut),
 • kopię (skan) podpisanej opinii opiekuna naukowego,
 • wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować, wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu,
 • wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy (dotyczy kandydatów na II typ szkolenia).

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie poprawności danych wpisywanych w formularzu, w szczególności danych osobowych i teleadresowych oraz opisanie załączników wg wzoru:   (Opinia opiekuna naukowego - imię, nazwisko, Wykaz zagadnień- imię i nazwisko etc.). Zwracamy uwagę na konieczność załączenia do aplikacji kandydata opinii sporządzonej przez opiekuna naukowego o danym kandydacie, która jest rekomendacją i warunkiem koniecznym do przeprowadzenia dalszej rekrutacji.

Aplikacje niepełne, będą odrzucone ze względów formalnych, a kandydaci nie dopuszczeni do kolejnego etapu rekrutacji.

W II etapie, na przełomie maja i czerwca,  kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w procedurze kwalifikacyjnej prowadzonej przez podmiot zewnętrzny, na zlecenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowych informacji udziela p. Elżbieta Sawerska, elzbieta.sawerska@nauka.gov.pl, lub telefonicznie 22 529 24 63.

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy doktorant przed otwarciem przewodu spełnia warunek bycia młodym naukowcem?
  Czy udział w szkoleniu zagranicznym jest uzależniony od konieczności posiadania otwartego przewodu doktorskiego?
  Mam stopień doktora, ale pracuję na stanowisku administracyjnym. Czy mogę wziąć udział w tym szkoleniu, czy jednak muszę być zatrudniona na stanowisku naukowym?
  Mam ukończony przewód doktorski i nie skończone 35 lat, czy mogę aplikować?
  W sierpniu bieżącego roku kończę 35 lat i jestem adiunktem, czy mogę aplikować?
  Konieczne jest prowadzenie sformalizowanej działalności naukowej, tzn. poprzez zatrudnienie na stanowisku naukowym/ naukowo-dydaktycznym/ naukowo-technicznym na uczelni lub w instytucie naukowym/ badawczym lub posiadanie otwartego przewodu doktorskiego lub bycie uczestnikiem studiów doktoranckich. Kandydaci z ukończonym przewodem doktorskim, a przed 35 rokiem życia mogą aplikować na szkolenia.
 2. Czy wystarczy samo zaznaczenie pola z potwierdzeniem znajomości języka angielskiego na poziomie nie niższym niż C1?
  Tak. Znajomość języka będzie weryfikowana na kolejnym etapie rekrutacji.
 3. W sierpniu kończę 35 lat, czy mogę aplikować?
  Tak. Przyjmujemy zgłoszenia od kandydatów, którzy w dniu ukazania się ogłoszenia nie mieli ukończonych 35 lat.
 4. Czy osoba upoważniona może to zrobić z wykorzystaniem profilu zaufanego czy konieczny jest podpis elektroniczny?
  Oba sposoby są akceptowane. Wniosek należy złożyć z użyciem podpisu elektronicznego albo udać się do urzędu (link do wyszukiwarki urzędów jest na końcu instrukcji) i za okazaniem dowodu osobistego otrzymać darmowy profil zaufany podpięty do konta na e-PUAP. Tymi dwoma narzędziami można podpisywać pisma.
  W instrukcji e-PUAP znajduje się graficzna instrukcja, jak podpisać pismo e-podpisem, a jak zaufanym profilem. Szczegółowych informacji udziela infolinia e-PUAP (tel. na końcu instrukcji).
 5. Co ma zawierać opinia od opiekuna naukowego? Czy ma być to po prostu wyrażenie zgody na udział w szkoleniu czy bardziej rozbudowana opinia przybliżająca sylwetkę kandydata?
  W opinii powinny być ujęte predyspozycje kandydata, które jednoznacznie wskazują, że umiejętności zdobyte podczas szkolenia zagranicznego kandydat wykorzysta w pełni w pracy naukowo-dydaktycznej/ badawczo-rozwojowej.
 6. Czy wymóg załączenia opinii opiekuna dotyczy także młodych naukowców zatrudnionych na uczelni, którzy są po doktoracie?
  Tak. Opinia powinna być w tym przypadku wystawiona przez kierownika zakładu/katedry, do którego/której przynależy kandydat.
 7. Czy "wykaz kursów, szkoleń dotychczas przeprowadzonych przez kandydata jako trenera grupy" jest warunkiem koniecznym, czy jeżeli takowych nie odbyłem, to się nie kwalifikuję?
  Wykaz szkoleń załącza kandydat chcący wziąć udział w II- typie szkolenia. Jest to warunek konieczny. Nie załączenie wykazu nie powoduje dyskwalifikacji kandydatów chcących wziąć udział w szkoleniu typu I.
 8. Czy wiadomo w jakich ośrodkach będą odbywać się szkolenia? Czy będzie możliwość wyboru terminu ośrodka szkoleniowego?
  Szkolenia będą odbywały się w krajach Europy Zachodniej i Północnej oraz USA lub Kanady.
  Termin będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie przewidujemy możliwości wyboru ośrodka akademickiego.
 9. Co rozumiane jest pod hasłem „wykaz zagadnień, które uczestnik chciałby opanować wraz ze wskazaniem celu uczestnictwa w szkoleniu”?
  Odpowiedź na pytanie ma na celu przybliżenie oczekiwań kandydata co do umiejętności nabytych podczas kursu mających mu pomóc w realizacji planów naukowo-dydaktycznych/ badawczo-rozwojowych.
 10. Czy dostępny jest wykaz zagadnień, jakie będą oferowane podczas szkoleń? Czy też może zostaną one opracowane na podstawie zapotrzebowania doktorantów?
  Plan szkolenia zostanie przedstawiony uczestnikom w chwili wyboru ośrodka akademickiego i ustalenia z nim szczegółowego programu szkolenia.

Źródło: MNiSW.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?