Aktualności

Oddłużanie się od 2015 roku będzie łatwiejsze i tańsze niż kiedykolwiek dotąd

Bartosz Świrski 2014-12-22 10:59 Kategoria: Porady prawne

Znowelizowane przepisy prawa upadłościowego i naprawczego, które zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku w sposób bardzo istotny liberalizują warunki umożliwiające oddłużanie się konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Wszystko to w imię zasad humanitaryzmu i dążenia przez Państwo do likwidowania „szarej strefy”, tak by dłużnicy podejmowali legalne zatrudnienie i wykazywali wysokość uzyskiwanych dochodów.

Najbardziej jaskrawym przejawem usuwania barier w dostępie do upadłości konsumenckiej jest umożliwienie przeprowadzenia takiego postępowania i nawet całkowite umorzenie długów osobom nieposiadającym żadnego majątku, żyjącym w skrajnym ubóstwie.
Dotychczas obowiązujące przepisy uniemożliwiały ogłoszenie upadłości wobec dłużników, których majątek nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Od 1 stycznia 2015 roku koszty niezbędne na prowadzenia postępowania upadłościowego wobec dłużnika, którzy nie posiada żadnego majątku lub, gdy jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów upadłości, będzie tymczasowo pokrywał Skarb Państwa.
Oczywiście nie oznacza, to, że każdy bez wyjątku i bez spełnienia dodatkowych warunków będzie mógł ogłosić bankructwo i zacząć życie od nowa. Z nowych rozwiązań nie będą mogły skorzystać osoby, które doprowadziły do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Z kręgu uprawnionych do skorzystania z omawianych rozwiązań wyłączeni zostali również dłużnicy m.in., wobec których w okresie 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku prowadzono już i umorzono postępowanie upadłościowe, czy też byli przedsiębiorcy, którzy nie zgłosili wniosku o ogłoszenie upadłości prowadzonego przedsiębiorstwa mimo ziszczenia się przesłanek do jego zgłoszenia. Przypomnę, że w odniesieniu do przedsiębiorców, każdy z nich ma obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia niewypłacalności (szerzej na ten temat w artykule pt.: „Dotkliwa sankcja dla nieuczciwych kontrahentów”, publikowanym na łamach PG KUTNO).
Konsument, wobec, którego ogłoszona zostanie upadłość na nowych zasadach będzie musiał liczyć się z obowiązkiem spłaty niezaspokojonych długów, które pozostały po sprzedaży jego majątku. Wysokość długu podlegającego spłacie ilość rat, a także okres, przez który dług ten będzie spłacany (nawet przez okres 4,5 roku) - będzie ustalał Sąd upadłościowy. Ustalając plan spłaty wierzycieli, Sąd będzie miał na względzie możliwości zarobkowe upadłego, konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. Dopiero wykonanie przez dłużnika planu spłaty wierzycieli pozwoli na umorzenie pozostałych niewykonanych zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości.
Możliwość ogłoszenia bankructwa będzie w szczególnych okolicznościach możliwa nawet bez zaspokojenia wierzycieli i ustalenia planu spłat długu. Sąd umorzy zobowiązania dłużnika bez ustalania planu spłaty wierzycieli w odniesieniu do dłużników, których osobista sytuacja majątkowa w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, np. wobec bezrobotnych, czy też posiadających zatrudnienie, lecz obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym, których pozostałe dochody ledwo wystarczają im na pokrycie koszty bieżącego utrzymania.
Co istotne, nie będą podlegać umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
Aby instytucja oddłużania była dostępna dla jak największej liczby dłużników, ustawodawca pochylił się również nad główną przeszkodą powstrzymującą dłużników od skorzystania z opisywanej instytucji, tj. problemem zlicytowania przez Syndyka masy upadłości mieszkania, w którym zamieszkuje upadły. W ramach nowelizacji ustawodawca dopuszcza możliwość wstrzymania likwidacji mieszkania upadłego, w którym zamieszkuje pod warunkiem zawarcia przez niego układu z większością wierzycieli, czyli swoistego indywidualnego planu spłaty zadłużenia.
Jeżeli natomiast z jakichkolwiek powodów do zawarcia układu z wierzycielami by nie doszło, a konieczne jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu, wydziela się upadłemu kwotę odpowiadającą 12 – krotności do 24 – krotności przeciętnego miesięcznego czynszu najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości.
Nowelizacja przewiduje również znaczące obniżenie, a w niektórych przypadkach nawet zniesienie kosztów całej procedury oddłużania, które dotychczas pokrywane były z masy upadłości (tj. z majątku dłużnika). Otóż, dotychczas obowiązująca opłata stała od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kwocie 200,00 zł ulegnie obniżeniu do 30,00 zł. Natomiast całkowitemu zniesieniu ulegną opłaty za publikowanie informacji na temat prowadzonego postępowania upadłościowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za które upadły dotychczas płacił średnio około 1.000,00 zł.
Ogłoszenie upadłości niesie ze sobą szereg konsekwencji, takich jak np. postawienie w stan natychmiastowej wymagalności wszystkich długów upadłego, wynikających chociażby z zaciągniętych pożyczek. Oznacza to, że z dniem ogłoszenia upadłości cała kwota zaciągniętej pożyczki stanie się wymagalna, nawet, gdy według umowy termin spłaty poszczególnych rat jeszcze nie nastąpił.
Dlatego przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie postępowania upadłościowego należy bardzo wnikliwie rozważyć konsekwencje zainicjowania takiej procedury z punktu widzenia interesów upadłego. Jeżeli macie Państwo wątpliwości w tym zakresie lub też nie wiecie jak dane należy zamieścić we wniosku, od których de facto istotnie zależy powodzenie całej procedury, wskazanym byłoby powierzenie prowadzenia sprawy mojej Kancelarii trudniącej się doradztwem w tego typu sprawach.

Radca prawny Bartosz Świrski
Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Świrski
ul. Żółkiewskiego 5/5
99-300 Kutno
Tel. 793 571 440
e-mail: radca.swirski@gmail.com
facebook: www.facebook.com/RADCASWIRSKI

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?