ZGRK

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego został założony w 1993 roku. Organami Związku są: Zgromadzenie Związku oraz Zarząd Związku. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym. W jego skład wchodzą burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w Związku. Zarząd Związku jest organem wykonawczym. W jego skład wchodzą trzy osoby powoływane i odwoływane przez Zgromadzenie.

Na przestrzeni lat do Związku przystępowały kolejne gminy. 
Obecnie w skład Związku wchodzi 10 gmin z powiatu kutnowskiego:

 1. Gmina Bedlno;
 2. Gmina Dąbrowice;
 3. Gmina Krośniewice;
 4. Gmina Krzyżanów;
 5. Gmina Kutno;
 6. Gmina Łanięta;
 7. Gmina Nowe Ostrowy;
 8. Gmina Oporów;
 9. Gmina Strzelce;
 10. Gmina Żychlin.

oraz 4 gminy z sąsiadującego powiatu łęczyckiego:

 1. Gmina Daszyna;
 2. Gmina Góra Św. Małgorzaty;
 3. Gmina Grabów;
 4. Gmina Witonia;

oraz od 2007 Miasto Kutno

Najważniejszymi zadaniami Związku są:

 1. Działania proekologiczne zapewniające zrównoważony rozwój regionu;
 2. Restrukturyzacja regionu w celu pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego i rzeczowego;
 3. Organizowanie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej;
 4. Tworzenie kompleksowej infrastruktury społecznej, technicznej i gospodarczej poprzez:
  • Działania ekologiczne i ochronę środowiska: budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków, organizację międzygminnych przedsięwzięć utylizacji odpadów i ich wykorzystanie gospodarcze, wprowadzanie do eksploatacji nowoczesnych technik ekologicznych (kanalizację, systemy ogrzewania, wodociągi, środki przenoszenia energii).
  • Budowę infrastruktury technicznej i społecznej: wprowadzanie do eksploatacji systemów łączności (telefonizacja, telekomunikacja), budowa i modernizacja szlaków komunikacyjnych, działania związane z pozyskiwaniem inwestycji korzystnych dla miejscowego rynku zatrudnienia, wspólne działania podnoszące jakość usług w zakresie infrastruktury zdrowotnej i oświatowej.
 5. Organizowanie i wdrażanie systemu informacji o możliwości rozwoju regionu i współpracy ponadregionalnej z wykorzystaniem pomocowych funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych.
 6. Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków unijnych na rzecz i w imieniu gmin członkowskich, a także za zgodą i na warunkach określonych przez Zgromadzenie Związku innych gmin nie będących członkami Związku o ile wymaga tego dobro projektu mającego na celu  rozwój regionu.
 7. Wdrażanie i realizacja projektów, na które pozyskane zostało dofinansowanie, w tym także w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
 8. Wspólne występowanie wobec uprawnionych podmiotów z inicjatywami korzystnych dla samorządów terytorialnych rozstrzygnięć legislacyjnych.
 9. Reprezentowanie wspólnych interesów gmin wchodzących w skład Związku.
 10. Kontynuacja i rozwój kontaktów partnerskich z samorządami zagranicznymi.

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?