Dąbrowice

Gmina Dąbrowice wchodzi w skład województwa łódzkiego należy do powiatu kutnowskiego. Usytuowana jest pomiędzy kilkoma jednostkami podziału samorządowego: od zachodu graniczy z gminami Chodów i Przedecz w województwie wielkopolskim, od północy z gminą Chodecz w województwie kujawsko-pomorskim, od wschodu z gminą Nowe Ostrowy w województwie łódzkim, a od południa z gminą i miastem Krośniewice województwie łódzkim. Położenie Gminy Dąbrowice na obszarze województwa łódzkiego jest perfekcyjne.

Najbliżej położone miasto to Krośniewice, oddalone 9 km, Kutno 25 km, Lubień Kujawski - 16 km i Chodecz - 13 km, Przedecz - 13 km, Kłodawa - 28 km.

Pod względem przyrodniczym poprzez dolinę rzeki Słudwi istnieje powiązanie z obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Przysowy, który to obszar jest wyodrębniony w korytarzu ekologicznym o znaczeniu krajowym.

Gmina ma wybitnie charakter rolniczy, z wyraźnymi pozostałościami cech miejskich w zagospodarowaniu i zabudowie. Przeważa produkcja roślinna.

Gmina posiada liczne tereny pod inwestycję oraz instytucję gwarantujące właściwą obsługę mieszkańców. Na wyróżnienie zasługuje Zespół Szkół, prowadzący proces dydaktyczno-wychowawczy od poziomu przedszkolnego do gimnazjalnego. W gminie inwestuje się głównie w drogownictwo i oświatę.

Powiązania komunikacyjne w granicach gminy stanowią drogi powiatowe i gminne.

Magistralne linie kolejowe położone są poza granicami gminy. Najbliższy znaczący węzeł kolejowy zlokalizowany jest w Kutnie.

Gmina położona jest na styku historycznej Ziemi Łęczyckiej i Kujaw. Dąbrowice od średniowiecza, aż po rok 1870 były miastem. Z czasów miejskich zachowały się place targowe – Stary i Nowy Rynek okolone w większości drewnianą zabudową z 2. poł. XIX w. Na uwagę zasługuje piękny i dobrze zachowany neorenesansowy ratusz miejski z 1. poł. XIX w., który był drugim takim obiektem po Kutnie w dawnym powiecie, oraz kościół wzniesiony w 1813 r. na miejscu poprzedniego, znacznie starszego. Wokół Dąbrowic rozsiane są dawne osady kolonistów niemieckich powstałe głównie w XVIII w. i w początkach XIX stulecia, m.in.: Augustopol, Rozopol, Mariopol, Liliopol.

Z terenem gminy związany jest wybitny twórca organów Jan Pacho oraz pochodzący stąd bł. Wojciech Nierychlewski, wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II wraz ze 108 innymi męczennikami w dniu 13 czerwca 1999 r. Od 13 lipca 1999 r. Honorowym Obywatelem Dąbrowic jest Jan Paweł II, któremu w październiku 2003 r. ufundowano okazałą tablicę upamiętniającą XXV Rocznicę Pontyfikatu.

INWESTYCJE: obecnie gmina prowadzi inwestycje w zakresie rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Dąbrowicach na cele społeczno-kulturalne. Projekt ma na celu rozwój miejscowości Dąbrowice, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku OSP Dąbrowice oraz przystosowanie go dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont przyczyni się do wzrostu liczby uczestników w wydarzeniach kulturalnych propagujących kultywowanie lokalnych tradycji i obrządków.

Inną inwestycją w Gminie Dąbrowice była budowa placu zabaw przy ulicy Stary Rynek. Uroczyste otwarcie odbyło się 1 czerwca 2013 roku. Obecnie z placu zabaw korzystają dzieci w różnym wieku i wraz ze swoimi rodzicami mogą miło i aktywnie spędzać czas.

 

Dane Statystyczne: (za 2012r.)

Powierzchnia gminy (w km²): 4.594
Użytki rolne, lasy i grunty leśne, pozostałe grunty i nieużytki
Powierzchnia użytków rolnych ogółem (w ha) 4.418
W tym grunty orne 4.306
W tym sady 1
W tym łąki i pastwiska 54
Powierzchnia lasów i gruntów (w ha) 15
Powierzchnia pozostałych gruntów i nieużytków (ha) 42

Demografia
Liczba mieszkańców gminy (dane na 31 grudnia 2012r.) - 2036, w tym 1047 kobiet.

Instytucje:

  1. Zespół Szkół w Dąbrowicach
  2. Bank Spółdzielczy w Krośniewicach Oddział w Dąbrowicach
  3. NZOZ "Zdrowie" Ośrodek Zdrowia Elżbieta Kacprzak
  4. Biblioteka Gminna
  5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dane teleadresowe:
Urząd Gminy w Dąbrowicach
ul. Nowy Rynek 17
99-352 Dąbrowice
tel./fax (024) 252 25 87

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?