Nowe Ostrowy

Gmina Nowe Ostrowy położona jest w województwie łódzkim w północno – zachodniej części powiatu kutnowskiego na granicy Mazowsza i Kujaw. Leży w centrum Polski, 6 km od skrzyżowania głównych dróg krajowych (Warszawa- Poznań (A-2) i Gdańsk – Katowice (A-1) i przy linii kolejowej Kutno - Gdańsk.

Gmina Nowe Ostrowy, jest Gminą typowo wiejską, około 18 % powierzchni, stanowią lasy. Położona jest w północno – zachodniej części powiatu kutnowskiego na granicy Mazowsza i Kujaw. Najstarsze dane historyczne, dotyczą wsi Ostrowy i Wołodrza.
Gmina Nowe Ostrowy, jest niedostrzeganą okolicą, posiadającą bogaty krajobraz: rezerwaty przyrody, lasy, pomniki przyrody, parki. Istnieją również obiekty zabytkowe: w Grochowie - drewniany barokowy kościół, zespół dworsko - parkowy, w Imielnie również zabytkowy kościół z 1685r., oraz zespół dworsko – parkowy, zabytkowe cmentarze.
Na terenie Gminy, wyznaczona jest ścieżka rowerowa, która zwiększa atrakcyjność terenu, łączy tereny mieszkaniowe z terenami zalesionymi. Ścieżka zapewnia dostęp do rejonów rekreacji i turystyki. Trasa służy celom dojazdowym jak i rekreacji.

Historia Gminy

Teren, który obecnie znajduje się w granicach gminy Nowe Ostrowy był zasiedlony od najdawniejszych czasów. Świadczy o tym kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych pochodzących z różnych okresów. Najstarsze stanowiska pochodzą z epoki starożytnej. Jest ich około 30 z czego połowa pochodzi z epoki kamienia. Te najstarsze stanowiska występują na terenie wsi Imielno, Grodno, Grochów, Imielinek, Miksztal, Niechcianów, Wołodrza, Wola Pierowa i Kołomia. Ze stanowisk pochodzą wióry, odłupki, okruch i rdzenie krzemienne oraz fragmenty ceramiki. Znacznie mniej stanowisk pochodzi z epoki brązu. Jest ich tylko kilka. Znajdujące się w Misztalu, Niechciałowie i Wołodrzy stanowiska należą do kultury trzcinieckiej zaś występujące w Grodnie oraz również w Misztalu do kultury łużyckiej. Jedno ze stanowisk w Grodnie stanowi prawdopodobnie ślad cmentarzyska. Z okresu Halszttatu pochodzi jeszcze mniej stanowisk bo zaledwie 5. Występują w Niechcianowie, Grodnie, Nowych Ostrowach i Grochowie.

Poza jednym stanowiskiem w Niechcianowie należącym do kultury łużyckiej pozostałe stanowiska z Imielna, Grochowa, Niechcianowa, Miksztala i Wołodrzy przy czym w Wołodrzy we wszystkich czterech stanowiskach występują ślady wytopu żelaza. Stanowiska z okresu wczesnego średniowiecza skupiają się w rejonie miejscowości Imielno, Imielinek, Niechcianów i Grodno, w mniejszym stopniu w rejonie Miksztala, Grochowa, Wołodrzy i Nowych Ostrów. W okresie późnego średniowiecza sytuacja ma się podobnie, z tym, że liczba punktów osadniczych znacznie wzrasta. Osadnictwo skupia się na terenie Imielna, Imielinka, Grodna, Grochowa, Kołomi i Wołodrzy w mniejszym stopniu w rejonie Miksztala, Nowych Ostrów i Niechcianowa. Jak widać osadnictwo na terenie gminy było rozmieszczone nierównomiernie. Elementem skupiającym osadnictwo była dolina rzeki Ochni i to nad nią jest skupiona większość stanowisk.

W okresie nowożytnym liczba stanowisk podwaja się. Największe skupienia osadnictwa występują, podobnie jak we wcześniejszych okresach, w rejonie miejscowości Imielno, Imielinek, Grochów, Grodno, Wołodrza i Wola Pierowa. Dość nierównomiernie rozłożone są stanowiska w zachodniej części obszaru. Występują tu jednak znaleziska w pełnym przekroju chronologicznym od neolitu poczynając. Jak widać z tego krótkiego przeglądu najczęściej zasiedlone na przestrzeni wieków tereny to rejony wsi: Imielno, Imielinek, Grodno, Grochów, Wołodrza i Niechcianów. Najciekawsze skupienie wielokulturowych stanowisk występuje w rejonie Grochowa i Niechcianowa. Do najciekawszych stanowisk należą stare gródki w Grochowie i Imielnie. W Grochowie znajduje się dobrze zachowany gródek stożkowaty zakwalifikowany jako ślad nowożytnego dworu na kopcu może również być śladem późnośredniowiecznej siedziby rycerskiej. W Imielnie znajduje się gródek stożkowaty z późnego średniowiecza lub z okresu nowożytnego. Jest to koniec podworski w parku w Imielnie.

Do najciekawszych znalezisk należą związane z metalurgią żelaza z okresu wpływów rzymskich w rejonie Wołodrzy oraz stanowiska z okresu wczesnego i późnego średniowiecza oraz nowożytności w rejonie Imielna. Wiele z występujących na terenie gminy miejscowości ma wczesne udokumentowanie historyczne sięgające XVI w. Sieć osadnicza wykształciła się ostatecznie w późnym średniowieczu. W tym też czasie rozwijały się duże majątki ziemskie. Jeszcze w XIX w. teren gminy nie stanowił otwartego administracyjnie obszaru. Należał mianowicie do dwóch powiatów, trzech gmin i pięciu parafii, z których dwie znajdowały się na terenie obecnej gminy. Większość terenu gminy należała do powiatu kutnowskiego a tylko miejscowość Kołomia i przynależne jej folwarki i wsie wchodziła w skład powiatu włocławskiego. Najwięcej na terenie obecnej gminy miejscowości przynależała do gminy Miksztal. Gmina ta obejmowała, poza miejscowościami należącymi dziś do gminy Nowe Ostrowy, znaczną liczbę miejscowości znajdujących się obecnie na terenie gminy Łanięta.
Z obecnej gminy Nowe Ostrowy do gminy Miksztal należało sześć miejscowości. Były to: Grochów, Grochówek, Imielno, Kały, Miksztal i Niechcianów. Kołomia z przynależącymi jej miejscowościami należała do gminy Lubień. Do gminy Błonie należały miejscowości: Bzówki, Ostrowy, Perna i Wołodrza.

Z terenu gminy Ostrowy pochodzi m.in. pisarz: Tadeusz Opalewski (1900-1980), autor powieści i opowiadań historycznych, w tym cykl Kroniki polskie. W Ostrowach urodził się także: uczony, dendrolog prof. Jerzy Grochowski (1899-1980) i działacz robotniczy Stanisław Szadkowski (1895-1942). W Ostrowach zmarł, przebywając u krewnych, Gustaw Rogulski (1839-1921), wybitny pedagog i kompozytor, odkrywca talentu i nauczyciel Ignacego Jana Paderewskiego. W Grochowie był proboszczem ks. Antoni Szandlerowski (1878-1911), znany poeta młodopolski. W lasach pod Ostrowami w 1833 r. pojmany został wybitny działacz niepodległościowy Artur Zawisza, urodzony w Sobocie, pow. łowicki.

Tereny rekreacyjno wypoczynkowe:

Zbiornik wodny "Nowe Grodno".
Zbiornik wodny, wyrobisko poeksploatacyjne, znajduję się w obrębie geodezyjnym Miksztal w miejscowości Nowe Grodno. Obiekt stanowi powierzchnię ok. 20 ha i jest własnością osoby prywatnej. Zbiornik sąsiaduje z terenami rolnymi, którym zmieniono przeznaczenie na tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i pod zabudowę jednorodzinną.

Pozostałe zbiorniki wodne
Na terenie Gminy znajdują się jeszcze dwa ładnie położone zbiorniki wodne. Pierwszy to staw „Rogal” znajdujący się w Nowych Ostrowach. Zbiornik ten jest własnością prywatną, a gospodarzem stawu jest Koło Wędkarskie „Metalurg” Kutno. „Rogal” jest bardzo popularny w środowisku wędkarskim. Dwa razy w roku odbywają się tu zawody wędkarskie, których współorganizatorem jest Gmina Nowe Ostrowy. 
Drugi zbiornik znajduje się w malowniczo położonym parku w miejscowości Imielno. Zbiornik jest własnością Gminy Nowe Ostrowy. Na zasadzie użyczenia jest w użytkowaniu Koła Wędkarskiego w Imielnie.

Obiekty, zabytki

Grochów
W miejscowości Grochów znajduje się Drewniany kościół parafialny, pod wezwaniem św. Tomasza Apostoła zbudowany w 1631r., wybudowany na murowanych fundamentach z ciosanego kamienia polnego. Wewnątrz bogata dekoracja sznycerska z XVII i XVIII w.
Na cmentarzu przykościelnym dzwonnica z pierwszej połowy XVII w. drewniana o rzadko spotykanej konstrukcji słupowej.

Imielno
Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, zbudowany w 1685r. drewniany jednonawowy, zamknięty wielobocznym prezbiterium. Trzy ołtarze barokowe z XVIII w. Obecnie istniejący Kościół drewniany jest drugim kościołem wybudowanym w roku 1685.
O pierwszym brak dokumentów na piśmie. W wielkim ołtarzu jest obraz Patronki Parafii – Matki Bożej Niepokalanie Poczętej z XVII wieku i barokowy obraz Świętej Trójcy.Nie zachowały się do dnia dzisiejszego pisemne potwierdzenia cudów za wstawiennictwem Matki Bożej z Imielna, kronika zaginęła w czasie wojny. O cudach i kulcie obrazu jako cudownego świadczą wrota zawieszone po obu stronach ołtarza.

Rezerwaty przyrody
Gmina posiada najwięcej obszarów i obiektów chronionych w powiecie kutnowskim. Znajdują się tu cztery rezerwaty, które bez wątpienia należą do najciekawszych terenów w tym regionie.

Rezerwat „Ostrowy” – rezerwat leśny o powierzchni 14,37ha częściowy, utworzony w 1969 r., chroniący fragmenty wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym. Znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i krajobrazowych fragmentu wielogatunkowego lasu liściastego o charakterze naturalnym. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 180 gatunków roślin naczyniowych i 12 gatunków mchów. Do chronionych i rzadkich roślin lądowych występujących w rezerwacie należą: kruszczyk szerokolistny, kopytnik pospolity, kruszyna pospolita, konwalia majowa, szczyr trwałyklon polny, fiołek przedziwny, pszeniec gajowy, turzyca leśna.

Rezerwat "Ostrowy – Bażantarnia" rezerwat leśny o powierzchni 28,58ha, częściowy, utworzony w 1975 r., chroniący fragment lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego (starodrzew dębowy – ponad 130 drzew). Znajduje się w zarządzie Nadleśnictwa Kutno. Obszar ten charakteryzuje się bogatą różnorodnością struktury drzewostanu i składu gatunkowego oraz dużym stopniem naturalności. Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych i krajobrazowych, fragmentu lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Struktura drzewostanu jest kilkupiętrowa. Najwyższe piętro tworzy drzewostan dębowy, niższe lipa drobnolistna, jesion wyniosły, dąb szypułkowy oraz grab pospolity, klon polny, klon pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowa. Głównym składnikiem podszytu jest leszczyna pospolita i podrost lipy drobnolistnej. Runo jest bardzo bogate. Występuje tu ponad 70 gatunków roślin zielnych i 20 gatunków mszaków.

Rezerwat „Perna” – rezerwat leśny o powierzchni 15,75ha, częściowy, utworzony w 1975 r., chroniący fragmenty lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Pozostaje w zarządzie leśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie ze względu na naukowych i krajobrazowych fragmenty lasu liściastego o cechach zespołu naturalnego. Struktura drzewostanu jest kilkupiętrowa. Najwyższe piętro tworzą przestoje dębowe w wieku ok. 150 lat. Występuje tu zarówno dąb szypułkowy, jak i bezszypułkowy. Niższe piętro budują: grab pospolity, brzoza brodawkowata, młodsze osobniki obu dębów. W piętrze najniższym, oprócz gatunków już wymienionych spotkać można dziką gruszę i dziką jabłoń. Podszyt tworzy głównie leszczyna pospolita, której towarzyszy dereń świdwa. W runie znajduje się ok. 50 gatunków roślin i mszaków, a wśród nich rzadkie i chronione, jak podkolan biały i kruszczyk szerokolistny.

„Dąbrowa Świetlista” w Pernie – leśny częściowy o powierzchni 40,13 ha, utworzony w 1990 r., chroniący naturalny zespół świetlisty dąbrowy z bogatą florą. Pozostaje w zarządzie nadleśnictwa Kutno. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zespołu świetlistej dąbrowy, rzadko u nas spotykanego w tak dobrze wykształconej postaci z bogatą florą. Jest to widny ciepłolubny las dębowy złożony z trzech warstw roślinności, charakteryzujący się w swoistym i bogatym składem gatunkowym. Piętro górne tworzy dąb bezszypułkowy w wieku 90 – 120 lat pochodzący częściowo z sadzenia, a częściowo z odnowienia naturalnego z nasion. Podszyt słabo lub umiarkowanie zwarty składa się z wielu gatunków krzewów, nielicznych odrostów dębu, grabu pospolitego, jabłoni dzikiej. Najliczniej rośnie tu wiciokrzew, suchodrzew, głóg jednoszyjkowy, trzmielina brodawkowata i europejska, tarnina, porzeczka alpejska, jarząb pospolity. Runo bardzo bogate, wiele roślin o okazałych barwnych kwiatach. Występują między innymi pięciornik biały, miodunka wąskolistna, jaskier wielokwiatowy, dzwonek brzoskwiniowy, dziurawiec skąpolistny, miodownik melisowaty, pierwiosnek lekarski, turzyca palczasta, przylaszczka pospolita, perłówka zwisła i wiele innych.

Imprezy cykliczne, uroczystości historyczne na terenie Gminy
Na terenie Gminy corocznie odbywa się wiele imprez rekreacyjnych i uroczystości historycznych. Najbardziej popularne jest Święto Plonów, czyli dożynki, w których nie brakuje atrakcji, a podczas dożynek występowali min. „Don Wasyl Junior”, zespół „Trzeci Oddech Kaczuchy” oraz Andrzej Rosiewicz.
Co rok na przełomie maja i czerwca gmina organizuje także festyn rodzinny, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od placu zabaw dla najmłodszych po trwającą do późnych godzin zabawę taneczną.
Na terenie Gminy działa zespół muzyczny „Oktawa”. Zespół ten bierze udział w większych oraz mniejszych uroczystościach na terenie gminy, a także z powodzenie występują poza jej granicami.
Gmina nie pozostaje także obojętna wobec historii. Corocznie w ważnych dniach historycznych następuje uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem poległych podczas drugiej Wojny Światowej w Ostrowach – Cukrowni.

Powierzchnia - 71,56 km2
Liczba ludności - 3880 mieszkańców, z czego 51,55 % stanowią kobiety.

Skład Rady Gminy Nowe Ostrowy:

Przewodniczący Rady Gminy Okręg nr 6: Mirosław Dębicki.
V-ce Przewodniczący Rady Okręg nr 7: Jacek Olesiński s. Czesława.

Okręg nr 1: Maria Mikołajczyk, Krzysztof Zdziarski.
Okręg nr 2: Halina Jatczak Elżbieta Jadczak, Arkadiusz Kaczmarek, Wiktor Woźniak.
Okręg nr 3: Broda Wiesław, Agnieszka Czerniawska.
Okręg nr 4: Zdzisław Brudnowski.
Okręg nr 5: Wojciech Janakowski.
Okręg nr 8: Jacek Olesiński s. Józefa.
Okręg nr 9: Małgorzata Szałamacha.
Okręg nr 10: Krzysztof Nalberczyk.

Urząd Gminy Nowe Ostrowy
Nowe Ostrowy 80,
99-350 Ostrowy
Tel. (24) 356-14-00 / fax (24) 356-14-00

Email – sekretariat@noweostrowy.pl

www.noweostrowy.pl

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?