Aktualności

Starosta Kutnowski ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

admin 2015-04-09 11:55 Kategoria: Przetargi

Powiększ

STAROSTA KUTNOWSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 277 o pow. 0,0460 ha, położona w gminie miasto Kutno, w obrębie ewidencyjnym nr 4 - Kościuszków, uregulowana w księdze wieczystej LD1K/00004202/6.
 2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 18 lutego 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. 
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2) w dniu 6 maja 2015r. o godzinie 1130.
 3. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 19 600,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.
 5. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionej w pkt 1:
  • wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie (99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16 i 99-301 Kutno, ul. Królowej Jadwigi 7);
  • opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie (www.kutno.pl);
  • opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl)
 6. Szczegółowe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 12 (tel.  24 355 47 15).

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?