Aktualności

Zarząd Powiatu w Kutnie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

admin 2015-04-09 11:52 Kategoria: Przetargi

Powiększ

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

 1. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 162/4 o powierzchni 0,1426 ha oraz działka nr 163/9 o powierzchni 0,0938 ha, o łącznej powierzchni 0,2364 ha, położona w gminie Bedlno w obrębie ewidencyjnym Pniewo, uregulowana w księdze wieczystej LD1K/00052591/0.
 2. Przedmiotowa nieruchomość decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Płocku – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak L. dz. 5340-10/88 z dnia 23 lutego 1998 r. została wpisana do rejestru zabytków województwa płockiego pod numerem 584 (obecnie rejestr zabytków nieruchomych województwa łódzkiego).
 3. Cena wywoławcza w/w nieruchomości po uwzględnieniu 50 % bonifikaty przysługującej na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zmianami) wynosi 49.860,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych).
 4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 2) w dniu 7 maja 2015 r. o godzinie 1000.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao S.A. nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 4.986,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.
 6. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionej w pkt 1:
  • wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie (99 – 300 Kutno, ul. Kościuszki 16 i ul. Królowej Jadwigi 7),
  • opublikowano na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie (www.kutno.pl),
  • opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl).
 7. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 1 (tel. 24 355 47 05, fax 24 355 47 10).

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?