Aktualności

RIG ZAPROSZA NA SZKOLENIE

dodał:j.c. 2015-01-20 11:08 Kategoria: Szkolenia / Kursy / Konferencje

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie: CIT i PIT NA 2015 r. - ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH

                Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Zasady objęcia od 2015 r. podatkiem dochodowym CIT i PIT dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych przez podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce – zarys regulacji.
 2. Rozpoznawanie przychodów w przypadku uregulowania przez podatnika jego zobowiązań w formie niepieniężnej, w tym zobowiązań z tytułu pożyczki – koniec optymalizacji podatkowej w tym obszarze.
 3. Wprowadzenie dodatkowego warunku dla skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego otrzymanych dywidend.
 4. Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży składników majątku po ich wycofaniu z używania w ramach działalności gospodarczej – nowe regulacje i kontrowersje. 
 5. Odroczenie opodatkowania wniesienia aportu, w sytuacji gdy przedmiotem tego aportu do spółki kapitałowej np. patent, inne prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, know-how, („komercjalizacja własności intelektualnej”) – zarys rozwiązań.
 6. Wprowadzenie zasady opodatkowania zysków w spółce kapitałowej przekazanych na  kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki.
 7. Nowe regulacje dotyczące zaliczania do kosztów podatkowych odsetek od pożyczek i kredytów – diametralna zmiana zasad rozliczania niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.
 8. Zwiększenie obciążeń dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej.
 9. Wprowadzenie obowiązku dokumentowania operacji pomiędzy polskim podatnikiem, a jego zagranicznym zakładem, w zakresie transakcji przypisanych temu zakładowi.
 10. Zmiany zasad posługiwania się dokumentem w postaci certyfikatu rezydencji, w tym okres ważności certyfikatu (obowiązki związane z sytuacją wypłaty niektórych należności np. odsetek, czy opłat licencyjnych podmiotom mającym siedzibę za granicą).
 11. Zmiany w przepisach dotyczących wymiany udziałów (akcji) – zarys rozwiązań.
 12. Określenie zasad ustalania wartości składników otrzymanych przez drugą stronę transakcji, jaką będzie można uwzględnić w kosztach, w przypadku ich dalszego zbycia.
 13. Doprecyzowanie sposobu ustalania wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze.
 14. Doprecyzowanie zasad ustalania dochodu wspólnika spółki osobowej, uzyskanego w wyniku wystąpienia ze spółki lub jej likwidacji.
 15. Nowe zwolnienia od podatku PIT dotyczące wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu zapewnienia, porozumień pracowniczych oraz rekompensat za przewlekłość postępowania sądowego.
 16. Sankcje karno-skarbowe za brak złożenia w terminie sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta wymaganych przy deklaracji rocznej podatku.
 17. Zmiany na 2015 r. w ustawie o PIT dotyczące świadczeń na rzecz pracowników w zakresie zbiorowego transportu do pracy – zwolnienie od podatku.
 18. Zmiany na 2015 r. w ustawie o PIT dotyczące prywatnego korzystania przez pracownika z samochodu służbowego - nowe zasady opodatkowania.
 19. Zmiany dotyczące sporządzania i składania dokumentów informacyjnych już za 2014 r. (a w szczególności PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R).
 20. Zmiany na 2015 r. dotyczące sporządzania i składania deklaracji  rocznych w podatku CIT i PIT już za 2014 r. - forma elektroniczna w miejsce papierowej.
 21. Zmiana praktyki skarbowej opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.
                                                                        WYKŁAD POPROWADZI

                            PAWEŁ RYBACZYK – DORADCA PODATKOWY

Prawnik, doradca podatkowy (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego); praca zawodowa od 1995 r.
( początkowo w Ministerstwie Finansów a przez ostatnie 14 lat w spółkach doradztwa podatkowego); wieloletni wykładowca, w szczególności w zakresie tematyki rozliczeń płatnika PIT i działalności gospodarczej podatników CIT i PIT.

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zapewniamy serwis kawowy i lunch.

Termin:          28 stycznia 2015r. godz. 9.00 – 14.00

Miejsce:          Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie  Kutno, ul. Wyszyńskiego 11, Sala Konferencyjna

Koszt:             Firmy członkowskie – 300 zł/os

                        Firmy nieczłonkowskie – 350 zł/os

W przypadku uczestnictwa więcej niż jednej osoby z danej firmy udzielamy  10 % rabatu!

W przypadku zainteresowania prosimy o wypełnienie załączonego Formularza Zgłoszeniowego  i przesłanie go do Biura Izby faksem lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia                               26 stycznia 2015 roku.

Wszelkich informacji udzielają:

Wiesław Antoniak – Dyrektor Biura RIG w Kutnie;

Klaudia Wierzbicka – pracownik administracyjno-biurowy 

Tel.: ( 024) 355-90-09  

Fax.: (024) 355-80-08

ZAPRASZAMY

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?