Aktualności

DOTKLIWA SANKCJA DLA NIEUCZCIWYCH KONTRAHENTÓW

Bartosz Świrski 2014-10-17 08:58 Kategoria: Porady prawne

W ostatnich kilku latach obserwuje się coraz większą liczbę niewypłacalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które posiadają wieloletnie zadłużenia, a mimo to nadal prowadzą działalność gospodarczą, zaciągają kolejne zobowiązania, pogłębiają stan swojej niewypłacalności i za nic mają wydawane przeciwko nim wyroki sądowe, czy prowadzone egzekucje komornicze.

Skutecznym narzędziem w walce z zarządcami niewypłacalnych spółek z o.o., którzy swoim zachowaniem do tejże niewypłacalności doprowadzają, może okazać się wystąpienie do sądu upadłościowego z wnioskiem o zakazanie im prowadzenia działalności gospodarczej, pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółkach handlowych, przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, fundacjach lub stowarzyszeniach. Opisywany zakaz orzeka się na okres od 3 do 10 lat i nie jest przy tym wymagane uprzednie wszczęcie wobec zadłużonej spółki postępowania upadłościowego. Dane osoby, wobec której zakaz ten orzeczono ujawnia się w rejestrze dłużników niewypłacalnych. Złamanie takiego zakazu przez jego adresata stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Jakie znaczenie ma opisywana instytucja dla zwiększenia skuteczności windykowania przez przedsiębiorców wierzytelności od zadłużonej spółki z o.o.?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim uświadomić sobie fakt, że osoby zasiadające w zarządzie spółki z o.o. ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowania najogólniej ujmując szkodliwe dla obrotu gospodarczego. Do takich zachowań ustawodawca zalicza m.in. doprowadzenie spółki z o.o. do stanu niewypłacalności i pogłębianie jej stanu zadłużenia. W celu przeciwdziałania takim zachowaniom i zapewnieniu wierzycielom możliwości uzyskania zaspokojenia z majątku spółki w jak najwyższym stopniu, ustawodawca nałożył na członków zarządów spółek z o.o. obowiązek składnia wniosków o ogłoszenie upadłości podmiotów, którymi zarządzają, w terminie dwóch tygodni od dnia powstania niewypłacalności.

Konsekwencją przekroczenia tego terminu lub w ogóle niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości niewypłacalnej spółki jest „przejęcie” odpowiedzialności za długi spółki przez członka zarządu, który pełnił tą funkcję w dacie ich powstania i możliwość wyeliminowania go na wiele lat z obrotu gospodarczego wskutek orzeczenia opisywanego wyżej zakazu. Perspektywa ta dla większości członków zarządów, którzy równolegle prowadzą swoje prywatne dobrze prosperujące firmy lub też pełnią funkcje reprezentantów lub pełnomocników w innych spółkach handlowych, oznacza pozbawienie źródeł dochodów, co jest karą niewątpliwie bardzo dotkliwą. Zatem członkowie zarządu niewypłacalnych spółek z o.o., w przypadku wszczęcia wobec nich postępowania zakazowego, chcąc przekonać sąd do wymierzenia im jak najłagodniejszego „wymiaru kary”, mogą być skłonni do ugodowego uznawania swojej odpowiedzialności za długi spółki, a nawet do ich dobrowolnej spłaty, albowiem to na jak długo sąd zmusi go do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności w biznesie zależy m.in. od rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli, czyli od wysokości niezaspokojonych wierzytelności.

Opisywana forma odpowiedzialności cywilnoprawnej dotyczy nie tylko osób zasiadających w zarządach spółek z o.o. ale również w zarządach spółek akcyjnych, reprezentantów spółek osobowych, czy też osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W sprawnych rękach instytucja ta stanowi zatem skuteczne narzędzie w walce z osobami, które celowo lub wskutek rażącego niedbalstwa działają na szkodę innych uczestników obrotu gospodarczego.

Upowszechnienie korzystania przez wierzycieli z opisywanej instytucji może spełniać ponadto rolę prewencyjną – dyscyplinować i mobilizować uczestników obrotu gospodarczego do rzetelnego zarządzania podmiotami, którymi kierują, poprawiając w ten sposób jakość zwyczajów kupieckich.

Należy jednocześnie pamiętać, że opisywane postępowanie zakazowe, jak każde postępowanie sądowe, rządzi się swoimi bardzo szczegółowymi regułami, a brak ich znajomości może skutkować nieuwzględnieniem wniosku pokrzywdzonego przedsiębiorcy, nawet jeśli z obiektywnego punktu widzenia posiada on rację. Zatem przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania zakazowego niezbędna jest szczegółowa analiza kondycji finansowej dłużnika i zgromadzenie dokumentacji odzwierciedlającej stan jego niewypłacalności, a także, ustalenie daty, w której owa niewypłacalność powstała.

Pokrzywdzony przedsiębiorca może dokonać opisywanych ustaleń w przypadku spółki z o.o. np. na podstawie kwerendy akt rejestrowych zgromadzonych sądach rejestrowych właściwych ze względu na siedzibę dłużnika (KRS), zapoznając się w szczególności ze złożonymi tam sprawozdaniami finansowymi lub bilansami zysków i strat. Ponadto, przedsiębiorcy, których wierzytelności są stwierdzone tytułami egzekucyjnymi lub tytułami wykonawczymi, mogą pozyskiwać informacje na temat stanu zadłużenia dłużnika u komorników sądowych właściwych ze względu jego siedzibę. Jeżeli tylko komornik sądowy będzie prowadził przeciwko dłużnikowi postępowanie egzekucyjne na rzecz innych wierzycieli, powinien poinformować wierzyciela (w odpowiedzi na jego wniosek) jakie stosuje sposoby egzekucji oraz jaka jest łączna wysokość egzekwowanych roszczeń.
Jeżeli macie Państwo wątpliwości jakie dane są istotne z punktu widzenia skuteczności ewentualnego postępowania zakazowego lub też nie wiecie jak te dane pozyskać, wskazanym byłoby powierzenie prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Radca Prawny Bartosz Świrski
Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Świrski
ul. Żółkiewskiego 5/5
99-300 Kutno
www.facebook.com/RADCASWIRSKI
e-mail: radca.swirski@gmail.com
tel.: 793 571 440

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?