Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa i montaż sprzętu IT

admin 2017-06-16 12:54 Kategoria: Aktualności

Powiększ

W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności do projektu pod nazwą „Opracowanie i pilotaż nowych usług dla przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju oraz usługi coworkingu w inkubatorze przedsiębiorczości w Kutnie”, nr postępowania: RPLD.02.01.02-IP.02-10-007/16, polegającego na wykonaniu dostaw (nr ogłoszenia: 1037762):

  1. Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa
  2. Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa
  3. Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa
  4. Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
  5. Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa
  6. Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa
  7. Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa
  8. Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa
  9. Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa

 

Wspólny Słownik Zamówień - Kody CPV:

30213100-6 – Komputery przenośne

48624000-8 –  Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)

38650000-6 – Sprzęt fotograficzny

32324600-6 – Telewizory cyfrowe

38651600-9 – Kamery cyfrowe

30195200-4 – Tablice do planowania lub akcesoria

38652100-1 – Projektory

 

W ramach ogłoszenia o zamówieniu wpłynęło 10 ofert z których do oceny zostało wybranych 5, natomiast 5 ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych.

 

Zamawiający – Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrana oferta złożona przez:

 

1. Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

2. Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

3. Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

4. Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

5. Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

6. Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

7. Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

8. Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

9. Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

 

Uzasadnienie wyboru:

 

Punktacja w poszczególnych kryteriach oceny:

 

Kryteria wyboru i znaczenie dla każdej części jest takie same

Każda oferta Wykonawcy spełniającego wymagane warunki, nie podlegająca odrzuceniu, zostanie oceniona pod względem kryterium tj.:

Cena (całkowita cena brutto) – znaczenie kryterium – 100%

 

Kryterium „Cena” – waga 100% - liczba punktów, które można uzyskać w przedmiotowym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = (Cenamin / Cenaoferty) x 100, gdzie

C – oznacza punkty za cenę brutto za realizację zamówienia,

 

Część I – Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem Windows – ilość 8 sztuk – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

100,00

2

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

86,19

3

"Syriana" Joanna Fischer

80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17

85,71

4

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

82,33

5

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

82,23

 

Część II – Licencje Microsoft Office – ilość 8 sztuk – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z pięciu ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

100,00

2/3

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

98,99

2/3

"Syriana" Joanna Fischer

80-180 Gdańsk, ul. Porębskiego 28/17

98,99

4

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

95,66

5

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

92,95

 

Część III – Aparat cyfrowy – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

100,00

2

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

50,39

3

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

46,36

 

Część IV – Telewizor do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z czterech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

100,00

2

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

91,98

3

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

85,95

4

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

76,64

 

Część V – Kamera do wideokonferencji – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z dwóch ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

100,00

2

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

88,21

 

Część VI – Flipchart – ilość 3 sztuki – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

100,00

2

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

81,30

3

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

43,90

 

Część VII – Tablica interaktywna – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z trzech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

100,00

2

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

92,60

3

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

81,87

 

Część VIII – Projektor multimedialny – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z czterech ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

MPC Paweł Oleksiewicz

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 38

100,00

2

PRO-COM Mariusz Faron

96-500 Sochaczew, ul. Stefana Żeromskiego 31/10

69,51

3

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

62,80

4

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

61,22

 

Część IX – Kopiarka wielofunkcyjna – ilość 1 sztuka – dostawa

Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, a oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert oraz uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny.

Oferta złożona przez Wykonawcę była jedną z dwóch ofert, które wpłynęły w postępowaniu.

Lp.

Nazwa dostawcy

Adres

Ocena punktowa

1

13p Grzegorz Kociumbas

52-215 Wrocław, ul. Turkusowa 11

100,00

2

XEROSERWIS Ireneusz Golatowski

09-400 Płock, ul. Dworcowa 12B

86,15

 

 

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Popularne artykuły

Partnerzy

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. Urząd Miasta Kutno Centrum informacji technicznej i biznesowej Kutnowski Klaster Technologiczny

Chcesz zostać naszym partnerem?